Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon

De VCP is laagdrempelig aanspreekbaar als er vragen en/of zorgen zijn en bij situaties binnen de vereniging. De VCP hoort aan en verwijst door, maar is niet verantwoordelijk voor de oplossing en opvolging van een situatie of een signaal.

Daarnaast heeft de VCP als taak het bestuur binnen de vereniging te ondersteunen met de ontwikkeling en borging van preventief beleid ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag en andere integriteitsschendingen en dit beleid te stimuleren en uit te dragen.

Onze vertrouwenscontactpersonen binnen Fit Zeist zijn lid van de vereniging en hebben een volledig onafhankelijke positie, los van het bestuur. Iedereen die zich slachtoffer voelt van grensoverschrijdend gedrag kan een beroep doen op onze VCP’s.

Met grensoverschrijdend gedrag bedoelen we omgangsvormen die door de persoon, die het ondergaat, als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren, zoals:

 • pesten;
 • oneigenlijk uitoefenen van de functie van trainer, bestuurslid, commissielid;
 • seksuele intimidatie;
 • seksueel geweld;
 • ongewenste omgangsvormen;
 • andere vormen van machtsmisbruik.

Ouders of leden die zich niet zelf slachtoffer voelen, maar zich ongerust maken over een bepaalde situatie en hier over naar hun idee niet terecht kunnen bij trainer of bestuur, kunnen zich ook wenden tot onze Vertrouwenscontactpersonen.

Ervaar je een onveilige situatie, dan kan je terecht bij één van onze bestuursleden, of bij onze vertrouwenscontactpersonen, Nelly Hoofs en Helga Gernaat. Zij zijn regelmatig op de vereniging aanwezig en ook te bereiken via vertrouwenspersoon@av-fit.nl

 

Wie zijn onze vertrouwenscontactpersonen?

In deze video stellen de vertrouwenscontactpersonen zich voor.

Werkwijze Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenspersoon is gehouden alles geheim te houden wat hem/haar schriftelijk wordt toegezonden, of wat hem/haar ter ore komt. Alles wat besproken wordt tussen de vertrouwenspersoon en het lid van de vereniging, dat met een klacht komt, blijft tussen hen beiden. Enkel degene, die klaagt, geeft aan, of en zo ja welke informatie bij het bestuur bekend gesteld wordt.

 Bij het ontvangen van een vraag of klacht zijn er de volgende stappen mogelijk:

 • luisteren naar klachten en problemen, bemiddeling, informele afhandeling indien mogelijk;
 • indien nodig samen bepalen van vervolgstappen zoals:
 • begeleiding naar extern adviseur (zie onder);
 • begeleiding naar eventuele hulpverlening;
 • ondersteuning bij eventuele aangifte bij justitie;
 • verlenen van nazorg.

Daarnaast kan de vertrouwenspersoon een onafhankelijk advies geven aan het bestuur over het te voeren integriteitsbeleid en preventiebeleid van bijvoorbeeld seksuele intimidatie.

De Vertrouwenscontactpersoon rapporteert 1x per jaar aan de ALV het aantal vragen of klachten.

 

CWW Paginas Overzicht